Videos

See also Videos on MySpace.

Sanuki Udon Tour 2002

Why don't you enjoy Petit Agasa's live music, Sanuki Udon Tour 2002 in Shikoku, Japan?

Petit Agasa's Members
  • Daisuke Katoh(as)
  • Atsushi Gotoh(tb)
  • Satoshi Yoshida(g)
  • Minoru Yoshiki(b)
  • KaORi Yamada(ds)

Sanuki Udon TOUR 2002 Video with Audio (MPEG-1, 32,421,892 Bytes, 7 minutes 38 seconds )